top of page

>> Provozní řád střelnice <<

Každý střelec povinen se před vstupem na střelnici seznámit s výtahem z provozního řádu a během celého pobytu na střelnici se jím řídít.

>> Základní pravidla chování na střelnici <<

Zde naleznete stručný souhrn nejdůležitějších pravidel střelnice v souladu s provozním řádem, stanovami klubu a usnesením členské schůze.

STŘELBA A REZERVACE

  • Střelci a návštěvníci střelnice se po celou dobu pobytu na střelnici řídí pokyny správce střelnice a/nebo řídícího střelby.

  • Rezervace času pro střelbu na 25/50 m je možná jen v sobotu.

  • Posty pro střelbu na 95 m se nerezervují, o jejich využití / povolení střelby rozhoduje správce střelnice vzhledem k aktuálnímu obsazení střelnice.

  • Posty pro střelbu na 150 m lze rezervovat pouze v neděli (v sobotu ani v ostatní dny není povolena střelba na 150 m, pokud neurčí správce střelnice jinak). Správce střelnice má pravomoc přizpůsobit podmínky střelby aktuální situaci na střelnici, včetně omezení střelby na 25/50 m. Během střelby na 150 m není možné střílet současně na 95 m. 

  • Každý střelec si po skončení střelby uklidí svůj post - posbírá prázdné nábojnice, uklidí terčové stojany a vše ostatní tak, aby byl post čistý a připravený pro dalšího střelce. Ze střelnice si odveze veškeré předměty, které si na střelnici přivezl.

POBYT A CHOVÁNÍ NA STŘELNICI (nad rámec provozního řádu)

  • Za jakékoliv narušení bezpečnosti provozu střelnice, nedodržení provozního řádu, neslušného nebo hrubého chování vůči ostatním, neuposlechnutí příkazu správce střelnice a/nebo řídícího střelby může být osoba, která se takto proviní, okamžitě správcem vykázána ze střelnice.

  • Do prostoru střelnice je bez předchozího souhlasu správce zakázáno vjíždět motorovými vozidly.

  • Během pobytu na střelnici je zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy. Při porušení tohoto zákazu má správce střelnice právo nařídit osobě, která tento zákaz porušila, okamžité opuštění střelnice bez nároku na vrácení vstupného.


bottom of page